Nejlepší autodíly.cz - kvalitní autodíly za nejlepší ceny

prodejna Záběhlická 48, Praha 10 ; Nově - Platba platební kartou

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Před nákupem na internetových stránkách www.nejlepsiautodily.cz si prosím velmi pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky, které upravují veškeré právní vztahy mezi LUJA s.r.o. a Vámi.

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.nejlepsiautodily.cz, provozované obchodní společností LUJA s.r.o., IČ: 24199931, se sídlem Záběhlická 48, 106 00 Praha 10.

Pokud máte výhrady k těmto obchodním podmínkám, nepoužívejte tyto internetové stránky. Používáním stránek www.nejlepsiautodily.cz dáváte na vědomí souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Veškeré smluvní vztahy s koncovými zákazníky týkající se internetového obchodu www.nejlepsiautodily.cz se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Definice

1.1 Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o koupi Zboží;
1.2 Smlouva znamená kupní smlouva uzavřená mezi LUJA s.r.o. a Kupujícím, uzavřená doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu e-mailem;
1.3 Zboží znamená zboží vystavené k prodeji;
1.4 Cena Zboží znamená cenu včetně DPH, za kterou Prodávající nabízí k prodeji Zboží Kupujícímu;
1.5 Prodávající znamená společnost LUJA s.ro., IČ: 24199931, se sídlem Záběhlická 48, 106 00 Praha 10;
1.6 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
1.7 Objednávka Zboží znamená návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží učiněný Kupujícím;
1.8 Potvrzení Objednávky znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím, tj. akceptace návrhu Smlouvy přičemž za Potvrzení Objednávky se považuje doručení potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu;
1.9 Smlouva o koupi Zboží znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi LUJA s.r.o. jako Prodávajícím a registrovaným uživatelem těchto stránek jako kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a jejímž předmětem je koupě zboží registrovaným uživatelem Stránek od LUJA a závazek kupujícího zaplatit Cenu Zboží Prodávajícímu;
1.10 Stránky se rozumí webové stránky Prodávajícího na URL adrese wwww.nejlepsiautodily.cz nebo jakékoli další URL, které je mohou nahradit.

2. Podmínky užívání stránek

2.1 Registrace uživatele Stránek www.nejlepsiautodily.cz
2.1.1 Přístup k internetovým stránkám wwww.nejlepsiautodily.cz je povolen v souladu s těmito Podmínkami.
2.1.2 Pro registraci nového uživatele Stránek je nutné vyplnit přihlašovací formulář na URL adrese wwww.nejlepsiautodily.cz.
2.1.3 Nový uživatel Stránek se zavazuje a prohlašuje, že:
(i) osobní údaje, které poskytl při registraci nového uživatele na těchto Stránkách, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
(ii) bude neprodleně informovat Prodávajícího o všech změnách ve svých Osobních údajích prostřednictvím e-mailu;
(iii) se nebude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, které není oprávněn používat.

2.2 Práva LUJA s.r.o.

2.2.1 LUJA s.r.o. si vyhrazuje právo na:
(i) dočasnou nebo trvalou změnu nebo zrušení internetových stránek wwww.nejlepsiautodily.cz (nebo jejich části) a nenese žádnou odpovědnost vůči registrovaným uživatelům nebo třetím stranám za žádné změny nebo zrušení stránek;
(ii) jednostrannou změnu obchodních podmínek (nebo jejich částí) bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovaným uživatelům;
(iii) odstoupení od Objednávky Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží v kterémkoli okamžiku, pokud LUJA s.r.o. nabude důvodného podezření, že registrovaný uživatel Stránek jedná v rozporu těmito Podmínkami.

2.3 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti LUJA s.r.o.
2.3.1 LUJA s.r.o. není v žádném případě zodpovědný za ztrátu, škodu, náklady a výdaje (včetně ušlého zisku) způsobené přímo nebo nepřímo z jakéhokoli selhání nebo prodlení v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o koupi Zboží z důvodu jakékoli události nebo okolnosti mimo kontrolu LUJA s.r.o., včetně (ale nejen to) stávek, poruch napájení nebo zařízení nebo vyšší moci.

3. Ochrana osobních údajů

3.1 LUJA s.r.o. zpracovává údaje registrovaných uživatelů, které byly poskytnuty LUJA s.r.o. v rámci poskytování jejich služeb. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím internetových stránek http://www.nejlepsiautodily.cz/. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci na těchto Stránkách, kterými jsou jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, dodací adresa uživatele, mobilní telefon. Registrovaný uživatel těchto Stránek souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi LUJA s.r.o.
3.2 LUJA s.r.o. shromažďuje poskytnuté osobní údaje za účelem plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a k zasílání pravidelných E-týdeníků. Registrovaný uživatel může sám zvolit, zda se zasíláním E-týdeníků souhlasí.
3.3 Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům LUJA s.r.o. a České poště, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových Osobních údajů k doručování zásilek od LUJA s.r.o., tedy k plnění Smlouvy o koupi Zboží.
3.4 Poskytování Osobních údajů je dobrovolné, bez něj však nelze služeb poskytovaných na www.nejlepsiautodily.cz využít.
3.5 Domnívá-li se registrovaný uživatel, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla porušena, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. Podmínky nákupu zboží

4.1.1 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Smlouva o koupi Zboží se řídí těmito obchodními podmínkami, zejména částí 4. Podmínky nákupu Zboží.
4.1.2 Cena zboží je určena a vystavena u jednotlivých položek Zboží.

4.2 Platební podmínky
4.2.1 Platbu za Zboží lze uskutečnit dobírkou, převodem u KB a.s., případně osobně při převzetí Zboží.

4.3 Objednávka Zboží a Uzavření Smlouvy na koupi Zboží
4.3.1 Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a za podmínky Potvrzení objednávky LUJA s.r.o. elektronickou cestou. LUJA s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.
4.3.2 Veškeré zveřejněné informace na internetových stránkách www.nejlepsiautodily.cz, např. popisy, specifikace (např. barvy a velikosti), fotografie a ceny Zboží jsou pouze orientační. LUJA s.r.o. si vyhrazuje právo provést úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovanému uživateli.
4.3.3 K zadání Objednávky Zboží není nutná registrace uživatele na URL adrese www.nejlepsiautodily.cz.
4.3.4 Uživatel zadá Objednávku Zboží tak, že vybrané Zboží přidá do košíku stisknutím tlačítka pro volbu velikosti zvoleného Zboží. V košíku může uživatel zvolené Zboží odebrat. Pro potvrzení Objednávky Zboží stiskne uživatel košík v pravé horní části. Registrovaný uživatel poté projde jednoduchým procesem, při kterém si zvolí způsob dopravy a platby zvoleného Zboží. Na konci tohoto procesu potvrdí Objednávku Zboží stisknutím tlačítka „Dokončit Objednávku".
4.3.5 K uzavření Smlouvy o koupi Zboží dochází tím, že LUJA s.r.o. zašle registrovanému uživateli Stránek elektronické potvrzení, ve kterém LUJA s.r.o. potvrdí, že Zboží bude odesláno podle Objednávky specifikované číselnou identifikací.

4.4 Rozhodné právo
4.4.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
4.4.2 Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4.5 Dodání Zboží
4.5.1 Místo dodání Zboží je dodací adresa určená Kupujícím v Objednávce Zboží. Zboží se považuje za dodané doručením na takto určenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu objednaného Zboží přechází na Kupujícího momentem předání Zboží na této adrese. Nepřevezme-li Kupující objednané Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li schopen uhradit Cenu Zboží), nese Kupující náklady s opakovaným dodáním.
4.5.2 Cena za dodání (poštovné a balné) Zboží je určena při potvrzení objednávky.
4.5.3 Dodání zboží se bude realizovat dle jeho dostupnosti a provozních možností LUJA s.r.o., a to v co nejkratším termínu po obdržení Objednávky Zboží. LUJA s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu či náklady vzniklé Kupujícímu opožděným dodáním Zboží.
4.5.4 Doporučujeme Kupujícímu prohlédnout si Zboží bezprostředně při jeho převzetí (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození zásilky) dle přiloženého přepravního listu. Pokud zásilka jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat, případně sepsat s řidičem/zaměstnancem České pošty škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je poté nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky na kterékoli pobočce České pošty a zároveň na elektronické adrese Prodávajícího info@luja.cz. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Pokud ovšem Kupující uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci vůči LUJA s.r.o.
4.5.5 Místo pro uplatnění reklamace je LUJA s.r.o., Záběhlická 48, Praha 10.
4.5.6 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po zaplacení Ceny Zboží v plné výši.

4.6 Shoda se Smlouvou o koupi Zboží
4.6.1 Veškeré informace zveřejněné na internetových stránkách, např. popis, specifikace, fotografie Zboží jsou pouze orientační. LUJA s.r.o. si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovanému uživateli.
4.6.2 V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou o koupi Zboží, resp. není zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby LUJA s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedla do stavu odpovídajícího Smlouvě o Koupi Zboží, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou o koupi Zboží věděl nebo rozpor se Smlouvou o koupi Zboží sám způsobil.
4.6.3 Rozporem se Smlouvou o koupi Zboží se zejména rozumí, že Zboží nemá jakost a užitné vlastnosti Smlouvou o koupi Zboží požadované, popisované LUJA s.r.o., nebo na základě reklamy LUJA s.r.o. očekávané, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věc uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4.7 Odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží
4.7.1 LUJA s.r.o. má právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit v případě kdy:
(i) se objednané Zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, Kupující již zaplatil část nebo celou částku Ceny Zboží, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na jeho účet nebo jinak zaplacena, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení ze strany LUJA s.r.o.
4.7.2 Kupující může odstoupit od Smlouvy o koupi do 5 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet všechny níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude Kupujícímu vrácena kupní Cena Zboží:
(i) doručení dopisu na adresu LUJA s.r.o., Záběhlická 48, Praha 10 nebo e-mailu na info@luja.cz, ve kterém bude uvedeno číslo Objednávky Zboží a číslo účtu, na který mají být vráceny peníze, a v něm je jasně a srozumitelně uvedeno, že Kupující odstupuje od příslušné Smlouvy o koupi Zboží, a
(ii) vrácení Zboží na adresu LUJA s.r.o., Záběhlická 48, Praha 10, ČR v důkladně zabezpečeném balíku s výrazným označením „ODSTOUPENÍ", aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození; a
(iii) zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
4.7.3 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží:
(i) na dodávku Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli LUJA s.r.o.,
(ii) na dodávku Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 5 dnů od převzetí plnění
(iii) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro něj, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
(iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
(v) na dodávku novin, periodik a časopisů,
(vi) spočívajících ve hře nebo loterii,
(vii ) na dodávku zboží objednaného na základně závazné objednávky ze zahraničních skladů, specifického zboží a zboží s vyžádanou a složenou zálohou.
4.7.4 V případě nesplnění lhůty k odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží, kdy odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží musí být LUJA s.r.o. doručeno nejpozději 6. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží neplatné. Při dodání Zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může LUJA s.r.o. po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.
4.7.5 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží budou peníze za Zboží zaslány převodem na účet sdělený Kupujícím, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží), nebude bohužel možno akceptovat odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží a Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4.8 Odpovědnost za vady
4.8.1 Záruční doba na Zboží činí 24 měsíců pro koncové uživatele, neužívající zboží pro podnikání – nenakupujících na IČ. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci. Na spotřební zboží činí záruka 6 měsíců. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba, stejně tak jako podmínky vracení zboží apod. uvedené na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

4.8.2 Pokud k danému Zboží neexistuje záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se Zbožím
. 4.8.3 Kupující má při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady:
(i) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží;
(ii) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit;
(iv) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží;
(v) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží.
4.8.4 Pokud Kupující objeví na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného Zboží, má právo na reklamaci zboží. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
(i) na e-mailovou adresu provozovatele info@luja.cz,
(ii) poštou na adresu provozovatele LUJA s.r.o., Záběhlická 48, Praha 10, ČR
(iii) telefonicky na tel.: +420 603 208 212
4.8.5 a následně zaslat nebo doručit reklamované Zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu s výrazným označením „REKLAMACE", s popisem závady, kopií prodejního dokladu a s uvedením kontaktní údajů Kupujícího na výše uvedenou adresu LUJA s.r.o.
4.8.6 V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za níž byla sleva poskytnuta.
4.8.7 Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud se LUJA s.r.o. s registrovaným uživatelem nedohodne jinak. 
4.8.8 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4.8.9 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je LUJA s.r.o. povinna vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani LUJA s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Provozovatel: LUJA s.r.o., Křešice 11, 25753 Vrchotovy Janovice; IČ 24199931; Tel.: 272 770 448 | 272 770 449

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info